Cerca
Cerca Menú

Práctiques no laborals i acadèmiques: obligació de cotitzar

cotizar en prácticas7

S’estableix l’obligatorietat de cotitzar per a les persones que realitzin pràctiques formatives, pràctiques no laborals o pràctiques acadèmiques, encara que no tinguin caràcter remunerat.

Les pràctiques formatives inclouen tant els alumnes universitaris com els alumnes de formació professional de grau mitjà o superior. El govern, en el termini de tres mesos, procedirà a desenvolupar la forma de cotitzar per a les persones que realitzin aquestes pràctiques.

Autònoms: cotització per totes les contingències

autónomos

A partir del primer de gener de 2019 els treballadors autònoms cotitzaran obligatòriament per les següents contingències: contingències comunes, contingències professionals, cessament activitat i formació

Això suposarà un augment de quota mensual però també s’ampliarà la cobertura de prestacions ja que es podrà sol·licitar la prestació d’incapacitat temporal en cas d’accident de treball o malaltia professional cobrant a partir del dia següent a la baixa i la prestació per cessament d’activitat.

No queden obligats a la cotització per totes aquestes contingències els autònoms agraris. Només estaran obligats a cotitzar per contingències comunes.

Pel que fa als autònoms ‘tarifa plana’ mentre gaudeixin de tal reducció només estaran obligats a la cotització per contingències comunes i contingències professionals

Els treballadors autònoms que compatibilitzin el seu treball amb una jubilació només cotitzaran per contingències comunes i contingències professionals.

SMI per a 2019

SMI 2019

L’SMI experimenta el 2019 un increment del 22,3% respecte de les quanties vigents entre 1-1-2018 i 31-12-2018

Les quanties de l’SMI per a 2019 són (per mes, en 14 pagues per any):

  • SMI diari: 30 €
  • SMI mensual: 900 €
  • SMI anual a l’efecte de compensació i absorció: 12.600 €
  • SMI jornada legal en activitat per a treballadors eventuals i temporers: 42,62 €
  • SMI hora per a empleats de la llar: 7.04 €

El RD entra en vigor el 28-12-2018 i té efectes durant 2019.

Sempre que hi hagi una habilitació legal expressa, les noves quanties del SMI no són aplicables. Hi ha diferents casos en que s’utilitza l’SMI com a referència, per exemple: normes vigents de les comunitats autònomes, Ceuta, Melilla i entitats de l’Administració local; contractes i pactes de naturalesa privada; convenis col·lectius vigents a 28-12-2018…

Consulti amb el nostre equip d’experts quin seria, en cada cas, la nova quantia aplicable en 2019.

Tipus de gravamen TPO a Balears

Amb efectes 1-1-2019 s’introdueix un tipus mitjà reduït per a la transmissió de determinats immobles i la constitució i cessió de drets reals que recaiguin sobre els mateixos.

Amb efectes 1-1-2019 s’introdueix un tipus mitjà aplicable reduït del 5% en les transmissions oneroses de béns immobles i en la constitució i cessió de drets reals que recaiguin sobre els mateixos, a excepció dels drets reals de garantia, quan es compleixin els requisits següents:

  • Que el valor real o declarat (sempre que aquest últim sigui superior al real) de l’immoble sigui inferior o igual a 200.000 euros
  • Que l’immoble adquirit constitueixi el primer habitatge de l’adquirent

Deducció per maternitat i declaració informativa

prestación por maternidad/paternidad

Poden aplicar la deducció per maternitat les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents, que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

Des del 2018.01.01, la deducció per maternitat es pot incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuent amb dret a la mateixa hagi satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats.

D’altra banda, es concreten les dades que ha de contenir la declaració informativa que les llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats han de presentar sobre els menors i les despeses que donen dret a l’aplicació de l’increment de la deducció. Aquesta declaració informativa es presenta en el mes de gener de cada any en relació amb la informació corresponent a l’any immediatament anterior.

Si vol conèixer els detalls de la modificació, contacti amb el nostre equip d’experts.

Hisenda defensa harmonitzar l’impost de successions (retall de premsa)

Prestaciones por fallecimiento

Llegim a El Periódico que “Hacienda defiende armonizar el impuesto de sucesiones en toda España. La ministra Montero afirma que el objetivo sería que la tributación de herencias y donaciones fuera igual o sin tantas diferencias entre autonomías“.

La notícia explica com la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha confirmat que el Govern, fent cas a les peticions dels experts que indiquen que s’hauria d’evitar la competència deslleial entre comunitats autònomes, defensa harmonitzar l’impost de successions i donacions per o bé igualar o bé reduir diferències entre elles.

Font: Hacienda defiende armonizar el impuesto de sucesiones en toda España

Revés europeu a la lluita contra el frau fiscal de Montoro (retall de premsa)

Bienes y derechos

Llegim a Crónica Global les conclusions, conegudes ara, del procediment obert fa tres anys:

La Comisión Europea ha dado un enorme varapalo a los mecanismos que el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aplicó durante el Gobierno del PP con la finalidad de cuadrar sus presupuestos. Considera esta institución europea que España vulneró varios tratados con la obligación de información sobre los bienes situados en el extranjero a través del controvertido formulario ‘modelo 720’ (…) con el que los contribuyentes debían informar de sus bienes en el extranjero, creando un nuevo hecho imponible del IRPF, con independencia de que se tratara de rentas prescritas.

Llibertats Fonamentals

També informa aquest digital que:

En su “Dictamen motivado dirigido al Reino de España”, la Comisión Europea (…) afirma que las disposiciones pueden afectar a diversas libertades fundamentales protegidas por el Derecho de la UE, como el de libre circulación de personas y capitales. También la Comisión Europea denuncia que el modelo 720 impone “obligaciones tributarias específicas vinculadas a la posesión de bienes o derechos en el extranjero cuyo cumplimiento no se exige en caso de posesión de bienes o derechos en España”.

Font:

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/varapalo-europeo-lucha-fraude-fiscal-montoro_207456_102.html

https://cronicaglobal.elespanol.com/uploads/s1/43/02/88/5/dictamen-motivado-ce-720-1.pdf