Search
Search Menu

Mesures de suport a la prolongació de l’activitat dels treballadors fixos-discontinus

Els Pressupostos Generals mantenen les mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos-discontinus en els sectors de turisme, comerç vinculat i hostaleria Des de l’1-1-2018 i fins al dia 31-12-2018, les empreses (llevat del sector públic), dedicades a activitats enquadrades …

Read more

Medidas de apoyo a la prolongación de la actividad de los trabajadores fijos-discontinuos

Los Presupuestos Generales mantienen las medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos-discontinuos en los sectores de turismo, comercio vinculado y hostelería Desde el 1-1-2018 y hasta el día 31-12-2018, las empresas (salvo sector público), dedicadas a actividades …

Read more

Sobre la necessitat d’acreditar la percepció de la indemnització per accedir a les prestacions d’atur

Es declara nul·la la possibilitat del SEPE d’exigir acreditació d’haver percebut la indemnització per acomiadament per accedir a la prestació d’atur. El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional i nul·la la norma que recollia la possibilitat del SEPE d’exigir als treballadors que hagin estat acomiadats acreditació d’haver …

Read more

Sobre la necesidad de acreditar la percepción de la indemnización para acceder a las prestaciones de desempleo

Se declara nula la posibilidad del SEPE de exigir acreditación de haber percibido la indemnización por despido para acceder a la prestación de desempleo. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nula la norma que recogía la posibilidad del SEPE de exigir a los trabajadores que hayan …

Read more