Search
Search Menu

Possibilitat d’increment del percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys

Desenvolupament de la possibilitat d’increment del percentatge aplicable a la base reguladora en cas que la persona beneficiària de la pensió de viduïtat tingui 65 o més anys i que no percebi una altra pensió pública, ni altres ingressos per la realització de treball o de …

Read more

Els arrendaments d’immobles poden estar subjectes a tributació per transmissions patrimonials oneroses (TPO)

L’arrendament d’immobles subjecte i exempt d’IVA no queda exonerat de tota tributació, havent de tributar en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats regulat en el Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre. La base imposable de …

Read more

Los arrendamientos de inmuebles pueden estar sujetos a tributación por transmisiones patrimoniales onerosas (TPO)

El arrendamiento de inmuebles sujeto y exento del IVA no queda exonerado de toda tributación, debiendo tributar en la modalidad de trasmisiones patrimoniales onerosas del Impuestos sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados regulado en el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. La base imponible …

Read more