Search
Search Menu

Possibilitat d’increment del percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys

Prestaciones por fallecimiento

Desenvolupament de la possibilitat d’increment del percentatge aplicable a la base reguladora en cas que la persona beneficiària de la pensió de viduïtat tingui 65 o més anys i que no percebi una altra pensió pública, ni altres ingressos per la realització de treball o de capital en quantia rellevant.

Amb la Llei de Pressupostos per a 2018 es fa efectiva la previsió d’increment del percentatge aplicable a la base reguladora, si bé progressivament, de manera que s’aplica el 56% des del 2018.08.01, que passarà a ser el 60% a partir del 2019.01.01, sempre que es reuneixin i mantinguin una sèrie de requisits.

La millora s’ha de sol·licitar per la persona interessada, estant obligada a presentar en termini qualsevol variació que pugui suposar la suspensió de la millora. Així mateix, hi ha obligacions i condicionaments específics per a les persones beneficiàries residents a l’estranger.

Es presumeix que concorre el requisit de no superar el límit d’ingressos previst, quan els rendiments obtinguts d’acord amb l’última informació facilitada per l’Administració Tributària no superin el límit establert per a ser beneficiari, el 2018, de la pensió mínima de viduïtat.

Per demanar informació detallada (requisits i tractament de casos particulars) al respecte del referit increment, contactau amb el nostre gabinet.