Search
Search Menu

Permís per naixement progenitor distint a la mare biològica

prestación por maternidad/paternidad

El Reial decret llei 6/2019, de primer de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació, ha modificat la durada del permís per naixement per al progenitor diferent a la mare biològica.

El naixement de fill que comprèn el part i la cura de menor de 12 mesos, suspendrà el contracte de treball del progenitor diferent a la mare biològica durant 16 setmanes. Les primeres 6 setmanes immediates al part s’hauran de gaudir de formar ininterrompuda.

La durada d’aquest permís s’incrementarà de forma progressiva:

  • En 2019 la durada serà de 8 setmanes, les dues primeres setmanes es gaudiran de forma ininterrompuda i immediatament posterior a la data del naixement.
  • El 2020 la durada serà de 12 setmanes, les quatre primeres setmanes es gaudiran de forma ininterrompuda i immediatament posterior a la data del naixement.
  • En 2021 la durada serà de 16 setmanes, les 6 primeres setmanes es gaudiran de forma ininterrompuda i immediatament posteriors a la data del naixement.

Durant aquest període de suspensió el progenitor serà beneficiari de la prestació per naixement i cura de menor.