Search
Search Menu

Registre de jornada laboral

registro de jornada laboral

A partir del proper 12 de maig les empreses hauran de realitzar un Registre de Jornada, tant per als treballadors a temps parcial com per als treballadors a temps complet. Aquest Registre ha d’incloure l’horari concret d’inici i fi de jornada del treballador. Un cop finalitzi el mes, l’empresa haurà de fer còpia del registre i lliurar-la al treballador juntament amb la nòmina.

L’empresa conservarà aquests registres de jornada durant quatre anys i romandran a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball.