Search
Search Menu

Tipus de gravamen TPO a Balears

Amb efectes 1-1-2019 s’introdueix un tipus mitjà reduït per a la transmissió de determinats immobles i la constitució i cessió de drets reals que recaiguin sobre els mateixos.

Amb efectes 1-1-2019 s’introdueix un tipus mitjà aplicable reduït del 5% en les transmissions oneroses de béns immobles i en la constitució i cessió de drets reals que recaiguin sobre els mateixos, a excepció dels drets reals de garantia, quan es compleixin els requisits següents:

  • Que el valor real o declarat (sempre que aquest últim sigui superior al real) de l’immoble sigui inferior o igual a 200.000 euros
  • Que l’immoble adquirit constitueixi el primer habitatge de l’adquirent