Search
Search Menu

IBI. Notificació del valor catastral

notificacions individuals valor cadastral

Perquè els nous valors cadastrals tinguin efecte és necessària la notificació individual dels mateixos. A l’efecte de la seva eficàcia, la posada en coneixement de l’interessat de la liquidació de l’IBI no constitueix un acte de notificació del valor cadastral.

La Llei del Cadastre immobiliari disposa que en els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general els acords adoptats tenen efectivitat l’1 de gener de l’any següent a aquell en què es produeixi la seva notificació.

Però segons el TEAC, no pot considerar-se la notificació dels rebuts de l’IBI com un acte que permeti conèixer el contingut íntegre de la notificació del valor cadastral, i dona tres arguments clau. De fet, si fos el cas, procediria una nova notificació dels valors cadastrals individualitzats resultants per l’òrgan gestor.

Si necessita més informació, no dubti en contactar-nos.