Search
Search Menu

Impost sobre Societats. Incidència de les valoracions realitzades per l’Administració a efectes d’altres tributs. Principi d’unicitat davant Principi d’estanquitat

Resolució del TEAC de 14/05/2019.

Seguint el criteri jurisprudencial, el valor real dels béns adquirits, comprovat per tècnic competent de l’Administració autonòmica als efectes de la liquidació practicada a la societat pel concepte tributari Transmissions patrimonials oneroses, vincularia la Inspecció en la determinació del valor de mercat corresponent a aquesta adquisició als efectes de determinar en l’Impost sobre Societats l’increment de base imposable derivat de la transmissió lucrativa per la diferència entre el valor escripturat i declarat.