Search
Search Menu

La donació d’un immoble a un fill amb reserva del dret a percebre una quantitat en cas de venda, tributa com a donació ordinària en l’ISD i com alteració patrimonial ordinària en l’IRPF

padre-hijo

Consulta DGT V0105-19, de 16/1/2019.

El consultante s’està plantejant la donació de determinats immobles als seus fills, tot reservant-se el dret a percebre determinades quantitats en el cas que els seus fills procedeixin a la seva venda en el futur.

1.) Impost sobre Successions i Donacions.

Segons el parer de la DGT, no es tracta d’una donació amb causa onerosa, que imposi al donatari una càrrega, gravamen o prestació inferior al valor del que s’ha donat, valor que en aquest cas no resulta minorat. La facultat de percebre unes determinades quantitats en cas de venda dels immobles donats queda subordinada a la circumstància incerta que el donatari decideixi la seva transmissió onerosa. Tampoc procedeix la seva qualificació com a donació remunerària en tant que no consta que respongui als mèrits o serveis prestats pels donataris al donant, com diu l’article 619 del Codi Civil.

Des d’aquesta perspectiva, la donació es regiria per la normativa general com a tal sent la base imposable el valor real dels béns, sense cap minoració. Igual règim seguiria la donació monetària prevista si es complís la condició suspensiva de la transmissió pels donataris.

2.) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

La donació de la propietat d’un immoble generarà en el donant un guany o pèrdua patrimonial, en produir una alteració en la composició del seu patrimoni que dona lloc a una variació en el seu valor, d’acord amb el que preveu l’article 33.1 de la LIRPF que es quantificarà per diferència entre els valors d’adquisició i de transmissió, d’acord amb el que disposen els articles 34 i següents de la Llei de l’impost, valors que vénen definits en els articles 35 i 36, per a les transmissions oneroses i lucratives, respectivament.

En el cas plantejat, i d’acord amb el que s’ha disposat, el valor de transmissió serà el valor que resulti de l’aplicació de les normes de l’impost sobre successions i donacions, és a dir, el valor real del bé, sense que sigui procedent minorar el mateix per la quantitat que el donant es reservi en una futura venda del bé.