Search
Search Menu

Societat que paga els autònoms dels socis: és retribució en espècie i despesa deduïble en l’IRPF

Consulta V0317-19 de 15/02/2019.

Les quotes del RETA satisfetes per la societat als socis tindran la consideració de retribució del treball en espècie, cosa que significa l’obligació d’efectuar un ingrés a compte, ingrés que s’afegirà al valor de la renda en espècie, tret que el seu import hagués estat repercutit al perceptor de la renda (article 43.2 de la Llei de l’Impost). En canvi, si el pagament es realitza mitjançant lliurament del seu import dinerari al soci, la seva qualificació seria la de retribució dinerària, de manera que el pagament a compte (la retenció) es detrauria d’aquell import.

Per tant, les cotitzacions al «Règim d’Autònoms» que correspon realitzar als socis-treballadors tindran per a aquells la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net del treball, i això amb independència de si el pagament d’aquestes cotitzacions el realitza la entitat com a simple mediadora de pagament o assumint el seu cost, i en aquest cas (assumpció del cost) les cotitzacions tindran a més la consideració de retribució en espècie per a aquests socis.