Search
Search Menu

Subjecte passiu de l’IBI

casa

Quan concorre el dret d’usdefruit i el dret de propietat sobre un mateix bé immoble urbà o rústic, el subjecte passiu és el titular del dret d’usdefruit, encara que el seu dret només recaigui sobre part de l’immoble, sense perjudici de la facultat de repercutir la càrrega tributària suportada sobre la resta de titulars de drets sobre el mateix, d’acord amb les normes de dret comú.

Per obtenir informació detallada, contacti amb el nostre gabinet.