Search
Search Menu

Consulta de la DGT: línia mòbil no deduïble

Comprar smartphones y tablets, más caro

Despesa en l’activitat de la línia del mòbil quan s’utilitza indistintament per a l’activitat i per a fins particulars: no és deduïble

La deduïbilitat de les despeses està condicionada pel principi de la seva correlació amb els ingressos, de tal manera que aquells respecte dels quals s’acrediti que s’han ocasionat en l’exercici de l’activitat seran deduïbles, mentre que quan no existeixi aquesta vinculació o no es provàs prou no podrien considerar-se com fiscalment deduïbles de l’activitat econòmica.

D’acord amb el principi de correlació entre ingressos i despeses de l’activitat, la DGT manté per determinar la deduïbilitat de les despeses derivades de l’ús d’una línia de telefonia mòbil que seran deduïbles les despeses incorregudes en la mesura que aquesta línia s’utilitzi exclusivament per al desenvolupament de l’activitat econòmica.