Search
Search Menu

Donacions periòdiques

atenció!

Les donacions en metàl·lic efectuades periòdicament a un resident a Espanya es veuen afectades pel tractament de l’acumulació de donacions a efectes de l’autoliquidació de l’ITP i AJD.

Cas de donacions successives d’un donant al mateix donatari, la base de liquidació de l’última donació es calcula tenint en compte el valor de totes les donacions realitzades durant els últims tres anys, incloses aquelles en metàl·lic, tot repercutint en el tipus impositiu a aplicar.

Per a informació detallada, consultau amb el nostre equip.