Search
Search Menu

Efectes econòmics de les prestacions de la Seguretat Social dels treballadors autònoms

prestaciones Seguridad Social trabajadores autónomos

Es modifica la regulació relativa a l’acció protectora de la Seguretat Social d’aquests treballadors, fixant com a regla general la data de meritació de les prestacions des del dia següent al que concorrin els requisits necessaris per causar el dret.

S’ha revisat la normativa relativa a l’acció protectora de la Seguretat Social pel que fa als efectes econòmics de les prestacions de la Seguretat Social, possibilitant que hi hagi una correspondència amb la data del cessament en l’activitat.

En aquest sentit, des del 01-01-2018, s’introdueixen modificacions en les dates de meritació de les prestacions econòmiques de caràcter periòdic, d’incapacitat permanent, de la pensió de jubilació i de prestacions per mort i supervivència.

Per a informació detallada sobre el particular, contacti amb nosaltres

.