Search
Search Menu

Novetats en l’ITP i AJD a les Illes Balears

Illes Balears

S’introdueixen modificacions en alguns dels tipus de gravamen aplicables en aquesta comunitat autònoma, veient-se incrementats algun d’ells.

Amb efectes a partir de 01.01.2020, s’introdueixen les següents novetats en les diferents modalitats de l’impost a les Illes Balears:

1)  Modalitat TPO. En relació a l’aplicació del tipus de gravamen del 5% en l’adquisició d’un immoble, a més de exigir-se que el valor real o declarat (quan aquest últim sigui major al real) sigui igual o inferior a 200.000 euros i que es tracti del primer habitatge, s’afegeix el requisit que sigui l’habitatge habitual.

2)  Modalitat AJD. Es produeixen les següents modificacions en els tipus de gravamen aplicables en aquesta modalitat de l’impost:

  • El tipus de gravamen aplicable amb caràcter general en la modalitat AJD passa a ser de l’1,5% (abans, 1,2%);
  • S’estableix un tipus de gravamen específic de l’1,2% aplicable a les primeres còpies d’escriptures i actes notarials, quan tinguin per objecte la transmissió onerosa o la constitució de drets reals sobre béns immobles que hagin de constituir el primer habitatge de l’adquirent, amb caràcter d’habitatge habitual, quan el valor real o declarat (quan aquest últim sigui major al real) de l’immoble sigui igual o inferior a 200.000 euros;
  • El tipus de gravamen aplicable als documents notarials en què s’hagi produït la renúncia prevista a la LIVA (art.20) s’eleva al 2,5% (abans, 2%)

(imatge: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_insular_de_les_Illes_Balears_color.svg)