Search
Search Menu

Obligació de conservació del «document d’identificació» dels beneficiaris dels pisos turístics

S’ha consultat a la DGT si el propietari d’un habitatge de finalitat turística d’acord amb el Decret 28/2016, de 2 de febrer, dels habitatges amb fins turístics, la qual arrenda a turistes per estades curtes; és a dir, cedeix el seu habitatge a persones que es beneficien d’aquest servei a través d’intermediaris digitals.

Consulta V0432-19 de 28/02/2019.

En relació a la primera qüestió plantejada cal assenyalar, que serà vàlid qualsevol document oficial que permeti la identificació completa dels beneficiaris dels habitatges amb finalitats turístiques d’acord amb les dades requerides en la lletra c) de l’article 54.ter.4 del RGAT .

En particular, document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport, etc.

Pel que fa a la còpia del document d’identificació de les persones beneficiàries de l’habitatge amb fins turístics a què fa referència l’últim paràgraf de la lletra c) de l’article 54.ter.4 del RGAT, s’haurà de conservar mentre la mateixa tingui transcendència tributària, sent determinada aquesta última pel termini de prescripció que regula l’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Per tant, ha de conservar els documents durant 4 anys.