Search
Search Menu

Activitat econòmica d’arrendament d’immobles

plusvalía

Tenir contractades dues persones a mitja jornada no és vàlid per a considerar que es compleix el requisit de personal perquè l’arrendament d’immobles sigui activitat econòmica

¿Es considera vàlida la contractació de dues persones a temps parcial, que en total igualen o superen el nombre d’hores d’una persona ocupada a jornada completa, per entendre que l’activitat d’arrendament és activitat econòmica?

La normativa de l’Impost de Societats estableix que perquè hi hagi activitat econòmica, en el cas d’arrendament d’immobles cal que per a la seva ordenació s’utilitzi, almenys, una persona empleada amb contracte laboral i a jornada completa.

D’altra banda, el Codi Civil, d’aplicació en la interpretació de les normes tributàries, estableix que les normes s’interpreten segons el sentit propi de les seves paraules, en relació amb el context, els antecedents històrics i legislatius, i la realitat social del temps en què han de ser aplicades, atenent fonamentalment a l’esperit i finalitat d’aquelles.

Per tant, el requisit de tenir almenys una persona ocupada amb contracte laboral i jornada completa no s’entén complert pel fet de tenir dos o més treballadors amb contracte laboral a mitja jornada.