Search
Search Menu

Els arrendaments d’immobles poden estar subjectes a tributació per transmissions patrimonials oneroses (TPO)

plusvalía

L’arrendament d’immobles subjecte i exempt d’IVA no queda exonerat de tota tributació, havent de tributar en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats regulat en el Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.

La base imposable de l’impost es determinarà sobre la base de la renda anual acordada i els anys de durada pactats en el contracte d’arrendament. Quan en el contracte no s’especifiqui el termini, es computarà un mínim de 6 anys.

Pel que fa al tipus de gravamen, l’arrendament subjecte tributarà d’acord amb una escala de gravamen general sempre que la comunitat autònoma no hagi aprovat la seva pròpia.

L’obligat al pagament d’aquest impost és l’Arrendatari, si bé l’Arrendador és responsable subsidiari, podent veure’s obligat al pagament d’aquest impost en el cas que hagués cobrat el primer mes de renda a l’Arrendatari sense exigir-li la justificació de la liquidació i pagament de la quota tributària corresponent.