Search
Search Menu

Còmput de l’antiguitat dels treballadors fixos discontinus

Als efectes de complement salarial i de promoció professional dels treballadors fixos discontinus, es computen per al càlcul de l’antiguitat només els serveis efectivament prestats, llevat que el conveni col·lectiu d’aplicació digui una altra cosa.

La qüestió plantejada davant el Tribunal Suprem consisteix a determinar com es computa l’antiguitat en l’empresa dels treballadors fixos discontinus: ¿s’ha de computar tot el temps transcorregut des que es va iniciar la prestació de serveis, encara que no es treballés, o només el temps de prestació de serveis efectius durant les successives campanyes a les que hagin estat cridats?

Sobre tal qüestió, el Tribunal Suprem ja s’ha manifestat recentment (STS 2018.01.18, núm 29/2018) argumentant que és el conveni col·lectiu la norma que regula la quantia del salari i dels seus complements amb plena autonomia (i respectant els mínims). En el cas resolt, el conveni d’aplicació parla de la prestació de «serveis efectius», pel que s’ha de concloure que en el conveni s’ha optat per aquest criteri i no pel de vinculació a l’empresa. En conseqüència, aplicant l’esmentada doctrina, s’argumenta que als efectes d’antiguitat demandats en aquest litigi han de computar-se només els serveis efectivament prestats.

Per a més informació, contacti amb nosaltres.