Search
Search Menu

Criteri tècnic sobre l’actuació de la ITSS en matèria de registre de jornada

Registro de jornada

El Registre de jornada ha de ser un sistema objectiu, fiable i accessible.

Pel que fa al contingut, la llei diu que el registre ha de ser diari i que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball, per tant, no exigeix ​​expressament el registre de les interrupcions o pauses que no tinguin caràcter de temps de treball. Però mitjançant acord d’empresa el registre podrà organitzar-se de manera que inclogui les interrupcions o pauses que es considerin. Cal tenir en compte que el registre utilitzat ha d’oferir una versió adequada i completa del temps de treball efectiu ja que podria presumir que és jornada laboral tot aquella que transcorre entre l’inici i fi de jornada. Per tant, és convenient que en el registre es reflecteixin les pauses o interrupcions que no siguin considerades com a treball efectiu.

Pel que fa a la conservació del registre de jornada, les empreses han de conservar aquests registres durant quatre anys. Aquests registres han de romandre a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Això pot interpretar-se en un doble sentit:

  • Que sigui possible accedir a aquests registres en qualsevol moment.
  • Que han d’estar o romandre físicament al centre de treball, o ser accessibles des del mateix de manera immediata.

En el cas que el registre s’hagi instrumentat en format paper, als efectes de la seva conservació podrà arxivar-se en suport informàtic mitjançant l’escaneig dels documents originals.

Pel que fa a l’organització i documentació del registre, ha de ser un sistema de registre objectiu que garanteixi la fiabilitat, veracitat i no alteració a posteriori de les dades.

El registre ha de ser documentat, de manera que en aquells casos en què el registre es faci per mitjans electrònics o informàtics, la Inspecció de Treball i Seguretat Social podrà requerir a la visita la impressió dels registres corresponents al període que es consideri.

Davant de qualsevol dubte posau-vos en contacte amb el nostre departament de laboral. Restam a disposició.