Search
Search Menu

El Tribunal Constitucional tomba l’actual sistema per calcular pensions a temps parcial

Tribunal Constitucional

En una recent Sentència, el Tribunal Constitucional titlla l’actual regulació de la cotització del contracte a temps parcial per cobrar la pensió de «inconstitucional, nul·la i discriminatòria».

El més alt tribunal del nostre país ha fonamentat la seva decisió en l’article 14 de la CE, que dictamina la no discriminació de les persones per qualsevol condició o circumstància, per tant, el Tribunal ha entès, seguint amb la línia que ha anat marcant amb sentències anteriors, que existia en el sistema actual una clara diferenciació, entre els treballadors a temps complet i els treballadors a temps parcial a l’hora de cotitzar per la seva futura pensió.

La Sentència, del 3 de juliol, suprimeix el coeficient que s’utilitza per mesurar el temps de contribució, i dictamina que un dia treballat és igual a un dia cotitzat a la Seguretat Social, independentment de les hores treballades aquesta jornada.

Aquesta variació en el Sistema de Pensions, beneficiarà a totes aquelles persones que en el futur sol·licitin una pensió pública, no tenint, però, efectes retroactius, de manera que aquells que actualment estiguin cobrant una pensió o la tinguin ja reconeguda, no es veuran afectats per aquesta important decisió.