Search
Search Menu

Les prestacions per maternitat (o paternitat) no han de tributar per IRPF

prestación por maternidad/paternidad

El Tribunal Suprem estableix jurisprudència i falla que les prestacions per maternitat (o paternitat) no han de tributar per IRPF en no ser rendiments del treball com esgrimia l’Agència Tributària.

Qui pot reclamar?

Pot reclamar, amb efectes retroactius, qui hagi percebut prestacions per maternitat l’any 2014 i següents (l’anterior estaria prescrit), incloses les treballadores autònomes afiliades, d’alta en el RETA i al corrent en l’abonament de les seves quotes mensuals.

Com es reclama?

S’ha de sol·licitar una rectificació de l’autoliquidació, i demanar la devolució dels ingressos indeguts i dels interessos de demora. Per a les declaracions de la renda de 2016 i 2017 es pot fer aquest tràmit a través d’aquest enllaç a la web de l’Agència Tributària.

Per als anys anteriors s’ha de dirigir un escrit a l’Agència Tributària anomenat «Sol·licitud de rectificació d’autoliquidació i de devolució de la prestació de maternitat». L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ofereix un model que pot servir de base, tot canviant en el segon paràgraf del ‘Tercer’ la referència a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid per la recent del Tribunal Suprem (de rang superior).

Per conèixer més detalls i les excepcions contacti amb el nostre equip d’experts.