Search
Search Menu

Requisits per gaudir del permís per hospitalització de familiar

Hospitalización familiares

Cal que es produeixi la pernoctació del malalt al centre hospitalari per poder gaudir del permís per hospitalització de familiar

La qüestió que s’ha plantejat a través del procediment de conflicte col·lectiu consisteix a determinar si el permís de 3 dies per hospitalització de familiars requereix que el causant del mateix pernocti al centre hospitalari, o si basta la mera atenció hospitalària, tot i que no requereixi pernoctació, perquè es pugui gaudir el permís.

Una interpretació gramatical del precepte determina que el terme ‘hospitalització’ excedeix el que podria considerar-se una visita programada i puntual a un centre hospitalari, tot implicant un cert sotmetiment per part del pacient al règim de vida del mateix. Atenent a criteris d’interpretació sistemàtica (Sistema Nacional de Salut), l’hospitalització implica l’internament, i aquest internament necessita la pernoctació. I amb una interpretació teleològica (per conèixer la voluntat del legislador) s’observa que les intervencions quirúrgiques poden desenvolupar-se bé en hospital de dia, sense pernoctació, o bé en règim d’internament, amb pernoctació, la qual cosa és una dada rellevant a l’hora de interpretar el permís d’hospitalització establert a l’ET art.37.3 b). Aquest permís eximeix els casos d’intervencions quirúrgiques que requereixin de repòs domiciliari del familiar causant del permís, per la qual cosa cal concloure que quan el legislador parla d’hospitalització es refereix a pernoctació en un hospital, sent la intervenció quirúrgica l’única atenció prestada en centre hospitalari que genera el permís sense necessitat de pernoctació.