Search
Search Menu

Rendes de la unitat familiar i parella de fet als efectes del subsidi d’atur

SEPE

Per al càlcul dels ingressos de la unitat familiar, als efectes de lucrar el subsidi per desocupació per càrregues familiars, no s’han de prendre en consideració els ingressos de la parella de fet inscrita com a tal en el registre corresponent.

El SEPE va declarar indeguda la percepció del subsidi d’atur per superació de rendes de la unitat familiar, ja que la beneficiària convivia amb la seva parella de fet, inscrita al Registre de parelles de fet, tenint un fill en comú i convivint ambdós progenitors en el mateix domicili, contribuint tots dos a les despeses de l’habitatge i al manteniment del fill.

El TS considera que cal tenir en compte la LGSS/94 art.215.2, avui LGSS art.275.3, que amb una claredat meridiana enumera de forma exhaustiva aquelles persones el parentiu amb el beneficiari de les quals constitueixen responsabilitats familiars. I l’examen dels antecedents històrics i legislatius mostra que la redacció del precepte ha romàs invariable des de 1994, tot i les nombroses modificacions que s’han introduït en el mateix.